Bronnen Bronnen
Bronnen

S20

huis en erf (Algemene akte)
Plaats van akte: Sijbelhuizen
Aktedatum: 25 nov 1685
Archiefnaam: Alkmaar Regionaal Archief
Archief: Harenkarspel OR
Deel/Akte: 5966
Bron onderwerp: verklaring
Bron type: akte
Pagina: 48-v.
Verklaring van Aaltie Hendricks, huisvrouw van Jan Jacobsz Buijes,eerder van Arien Willemsz Potman, wonend op de Lange kalverdijk ten verzoeke van: Jan Jacob Robol. Zij weet nog goed dat haar overleden manop 23-12-1675 gekocht heeft, een huis en erf op Zijbelhuizen, belent JanBogtman ten Oosten, Dirck Jansz ten Westen. Bijz.: Potman heeft het verkocht aan Cornelis Jansz Kock, zodoende heeft zij Aaltie geen enkel recht op bovengenoemde huis en erf.
hierin
25 nov 1685 Jan Jacobsz Robol (*1665-) als vermelding in akte

S21

huis en erf (Algemene akte)
Plaats van akte: Oudorp
Aktedatum: 2 mei 1797
Archiefnaam: Alkmaar Regionaal Archief
Archief: Oudorp OR
Deel/Akte: 6256
Bron onderwerp: transport
Pagina: 134
Teetje Blom, weduwe van Jan Dorregeest te Oudorp, verkoopt aan Gerrit Kramer te Oudorp een huis en erf te Oudorp groot 6 snees belend Cornelis Swielder ten N., Jan Bekemeijer ten Z. voor f.150:-:-.
hierin
2 mei 1797 Jan Dorregeest (-1797) als vermelding in akte

S22

schuur en keuken (Algemene akte)
Plaats van akte: Dirkshorn
Aktedatum: 2 mei 1658
Archiefnaam: Alkmaar Regionaal Archief
Archief: Harenkarspel OR
Deel/Akte: 5964
Bron onderwerp: transport
Pagina: 131
Trijn Jans, weduwe Heinderick Pieters Kars wonend Dirkshorn, verkoopt aan Dirck Cornelisz Bestert een schuur met keuken en erf tot aan de middelmuur met het erf tot aan westend van de voorz. muur, met meerdere condities, belend Heinderick Garmens ten noorden, Almers erven ten zuiden.
hierin
2 mei 1658 Heinderick Pieters Kars (*1640-1658) als vermelding in akte
Trijn Jans Roobol (-1658) als verkoper

S23

huis en erf (Algemene akte)
Plaats van akte: Winkel
Aktedatum: 30 mei 1641
Archiefnaam: Alkmaar Regionaal Archief
Archief: Harenkarspel OR
Deel/Akte: 5964
Bron onderwerp: transport
Pagina: 20
Heindrick Garbrandtsz wonend Dirkshorn verkoopt aan Pieter Maertens Decker een derde part in een huis en erf te Winkel, belent Pieter Walraven ten oosten en Jan Jansz ten westen.
hierin
30 mei 1641 Pieter Walravensz van Brederode (*1623-1641) als belending O.

S24

Coetenburghsakkertje (Algemene akte)
Plaats van akte: Harenkarspel
Aktedatum: 16 dec 1649
Archiefnaam: Alkmaar Regionaal Archief
Archief: Harenkarspel OR
Deel/Akte: 5964
Bron onderwerp: transport
Bron type: veldnaam
Pagina: 60-v.
De erfgenamen van Pieter Walraven wonend Dirkshorn verkopen aan Teetje Jansdr weduwe van Walraven Pietersz wonend in de Schagerwaard 5/6 part in een akkertje zaadland in de banne van Harenkarspel, genaamd Coetenburghsakkertje, groot 11 snees 11 roeden 1 voet, belent de ervenvan Almer Jans ten westen en de Ringsloot ten oosten.
hierin
16 dec 1649 Pieter Walravensz van Brederode (*1623-1641) als vermelding in akte

S25

huis en erf (Algemene akte)
Plaats van akte: Sijbelhuizen
Aktedatum: 7 dec 1683
Archiefnaam: SA Alkmaar
Archief: Haarencarspel OR
Inventarisnr.: 5965
Bron onderwerp: transport
Pagina: 97-v
Jan Jacobsz. Robol, biersteker op Zijbelhuijsen, oom en voogd over Ariaantje Aris, minderjarige dochter van zijn overleden broer Aris Jacobsz. Robol, verkoopt aan Pieter Gerritsz. Backer op Langcalverdijk, een huis en erf, gelegen op Zijbelhuijsen, belent Aalbert Gerritsz. Slotemaacker ten oosten, Aaf Jans weduwe ten westen en de Hereweg ten zuiden. De 40-ste penning bedroeg 1:14:12.
hierin
7 dec 1683 Jan Jacobsz Robol (*1613-1659) als verkoper
Arjaantje Aris Robol (*1676-1683) als begunstigde
Aris Jacobsz Robol (*1656-1683) als overledene

S26

huis en erf (Algemene akte)
Plaats van akte: Tuitjenhorn
Aktedatum: 2 mei 1682
Archiefnaam: SA Alkmaar
Archief: Harenkarspel OR
Inventarisnr.: 5965
Bron onderwerp: transport
Pagina: 65
Jan IJffsz. Winckel, wonende te Winkel, en Cornelis Sijverts te Nieuwe Niedorp als voogden en oomen over de kinderen van zaliger Adriaen IJffsz. Winkel, tevens voor Jannetje Maertens, weduwe van voornoemde Winckel, en moeder van voornoemde kinderen, verkopen aan Jan Lourensz. Oversloot, wonende alhier, een huis en erf, gelegen te Tuitjenhorn, belend Cornelis Gelderman ten noorden, Jochum Cornelisz ten zuiden en de Heerewegh ten westen.
hierin
2 mei 1682 Cornelis Jansz Roobol (*1647-1697)
31 dec 1722 Marijtje Cornelis Gelder (*1694-1712)

Notar01

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Tuitjenhorn
periode: 6 aug 1659
Archiefnaam: Notarieel Archief
Archief: Alkmaar
Onderwerp: Nalatenschap Heijndrick Kars en Trijn Robol
Op huijden de 6e Augustus 1659 compareerde voor Cornelis Reijersz ende Jan Jacobsz IJff weesmeesters alhier Alidt Gerrits weduwe van Jan Jacobsz Robol wonende tot tuietienhorn geassisteert met Jacob Jansen haere soon met Jan Aeriens uijt de Zijp ende Jan Aeriensz van tuietienhorn haer swagers ende als bloetvrienden van s'moeders zijde van nagelaeten kinderen van Heijndrick Pieters en Trijn Jans in haer leven gewoont hebbende tot Dircxhorn ter eenre

ende Cornelis Pietersz Waegemaeker aen de Keinserbrug als man en voogt van Anna Pieters als voogt van 's vaders zijde ter andere

verclarende met de andere int huwelijkck verkreegen en xxx xxx te zijn, ten xxx van de weesmeesters op volgende wijse dat de voorn. Cornelis Pieters een van de vier kinderen van de voors. overleden persoon met naeme gerrit hendricx sal xxx hem neemen en houden in regt en redenen eerlijck nae zijn staet en condijtie xxx soo sal xxx het xxx kint tot zijn vader en moeders erf zal mooge xxx en voorts soo wanneer van de voorn. Alidt Gerrits xxx eerst comt te sterven? sij de soo sal de voorn.
Cornelis Pieters daer van ontfangen een somme van hondert vijf en twintig gulden

etc.

Analyse:

Het gaat om de nalatenschap van Heijndrck Pietersz (Kars) en Trijn Cornelis (Robol). 2 mei 1658 verkoopt de Trijn Cornelis, won. Dirkshorn, weduwe van Heijndrick Pietersz Kars een schuur. 6 augustus 1659 is Trijn Cornelis Robol kennelijk ook overleden. De nalatenschap wordt geregeld voor de kinderen van Heijndrick en Trijn, t.w. Reinu, Pieter, Gerrit en Aeff.

Van de kant van vader Heijndrick Pietersz Kars treedt op Cornelis Pietersz Wagemaker. Dit is de vrouw van Anna Pieters.

Van de kant van moeder Trijn Jans Robol treedt op de moeder van Trijn, t.w. Alidt Gerrits, won. Tuitjenhorn, samen met haar zoon Jacob Jansz Roobol (dus Trijns broer) en geassisteerd door haar zwagers Jan Ariens van Tuitjenhorn en Jan Ariens uit de Zijpe. Deze twee laatsten kunnen zowel met zusters van Jan Ariens Robol getrouwd zijn als met met zusters van Alidt Gerrits. Het gaat immers om de erfenis van haar dochter Trijn Jans Robol. Dus zowel de zwagers van Alidt van haar kant als die van haar mans kant vertegenwoordigen de moederskant in de erfenis van Trijn Jans Robol.

Notar02

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Tuitjenhorn
periode: 1684
Archiefnaam: notarieel archief
Archief: alkmaar
Inventarisnr.: 277 folio 131
Onderwerp: Testament Jan Cornelis Gelder en Maritie Co
Notaris: Cornelis Kessel
testament van Jan Cornelis Gelder en Maritie Cornelis. Hierin testateert hij, mocht zijn vrouw voor hem overlijden, aan zijn vader Cornelis Janszn. Gelderman (nog in leven).
Inden naeme des Heeren Amen bij desen inst,, .. een ijder .. en openbaer dat inde jaere .. gebooren onses Here ende salicjmaecker Jesu Cristi is .. .. .. december des naemiddachs de clock ontrent een ure voor mij Cornelis Kessel Notaris publ. residerende binnen dese stadt Alckmaer en de nagenoemde getuijgen gecompareert zijn de eersame Jan Cornelisz Gelder ende Maritie Cornelis egte man ende vrouw woonende tot Coedijk de naerbeschreven getuijgen bekent, gaende ende staende gesont naer lichame, haere redenen, memorie ende verstant wel hebbende en gebruijckende, soo claerlijk ..dig bleek, de welcke overdenckende de cortheijt vant .. de sekerheijt vande dood ende de onsekere ure van dien, verclaerdem uijt vrijen wille met voorbedagte gemoede de gemaect, geordin:t .. haer testament in maniere als volgt
Bevelende eerst haere ziele .. lighame .. inde grondeloose barmherichijt dodes ende haer lichame de .. begravinge.
Comende voorts ter dispositie .. .. comparanten eerst .. in .. doodt ende .. .. gelijk sij dien met desen, alle voorgaende testamenten, codicile ende andere disposities van uijtterste wille bij haer a;eer voor de .. gemaeckt niet begeren dat eenigh van die effect forseren sal, maer dit tegenwoordige alleen.
Voorts hij Jan Corn:sz Gelder eerst alles disponeerende van sijne goederen heeft soo hij dese werelt comt te overlijden voor zijn .. huijsvrou sonder kint, kinderen off verdere descendnt van dien in leven ager te laten bij h.. verwect, sijne vader Cornelis Jansz Gelderman alsdan noch in leven sijnde genomin:t ende geinstitueert in de bloote legitime portie .. hem geselve .. sijne testateurs goederen naer regte competeert, sullende de goederen die hij testateur verder comt na te laten bij sijn voorn. huijsvouw Maritie Cornelis haer leven langh be..den ende beseten werden in vollen eijgendom a;so hij sijne .. huijsvrou daerin tot sijne universele erfgename is stellende ende instituerende mits desen
etc.
etc.
Aldus gedaen ten comptoire mijne .. ter presentie van Isaack Haringhuijsen, geswooren landmeter .. ende Meijndert Jacobsz verrekijkmaker, beijden woonende alhier, mij notaris bekent als getuijgen hiertoe versocht, dweelcke verclaerden de testateurs wel te kennen ende .. deselve te zijn, die sij haer noemen ende mij notaris hebben onderteeckent ten dage ende jaere voors:
Jan Cornelissen Gelder
Dir merc gestelt bij Maritie Corn:s
Isaac Haringhuijsen
Meijndert Jacobsz
1684 Cornelis Kessel Not.Publ.